Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Укр / Eng

Експерти проекту ЄС пропонують реформувати систему стратегічного управління розвитком країни

20.03.2016

Проблема вироблення цілісної системи стратегічного планування в Україні не є новою, але здійснені в минулому заходи свідчать про відсутність комплексного підходу до стратегування. Слід зазначити, що жоден стратегічний документ, який приймався у попередній період, не було виконано повною мірою. Має місце неузгодженість між різними стратегічними та плановими документами, бюджетне планування відірване від загальнодержавного планування.

Розв'язання завдання створення такої системи перебуває, насамперед, у законодавчій та інституційній площині, що обумовлює необхідність перегляду чинної політики в цій сфері та формування її з урахуванням кращих міжнародних підходів і практик.

До такого висновку прийшли експерти проекту, здійснивши аналіз законодавчої бази та стратегічно-планувальних документів за весь період незалежності держави.

Спонукало ж до цього те, що ефективна реалізація нової державної політики регіонального розвитку, участь у формуванні якої було одним із ключових завдань проекту ЄС, можлива лише за умови її інтеграції в загальнодержавну систему стратегування, узгодження планування і спільної реалізації як загальнонаціональної політики розвитку країни, так і галузевих політик на просторовому й територіальному рівні.

Удокументі зроблено аналіз поточного стану справ у сфері стратегічного планування та представлено іноземний досвід, передусім країн ЄС, де система стратегічного планування, побудована таким чином, щоб максимально ефективно використовувати фінансові, трудові, інвестиційні, наукові та інші ресурси для досягнення встановлених цілей розвитку. На основі проведеного аналізу доводиться необхідність створення єдиної цілісної державної системи стратегічного прогнозування і планування сталого розвитку України.

Запропоновано конкретні пропозиції стосовно шляхів удосконалення стратегування, створення відповідної нормативно-правової бази та формування методологічного і організаційного забезпечення впровадження системи прогнозування та планування сталого розвитку як на загальнодержавному, так і на відомчому рівнях. Особлива увага приділена шляхам гармонізації державної регіональної та галузевих (секторальних) політик.

Однією з ключових рекомендацій є пропозиція щодо розробки на новій законодавчій базі Національного Плану Розвитку України (Стратегії сталого розвитку) на період до 2030 р.який би пов'язав у єдину систему всі документи стратегічного планування з державним бюджетом і скоординував діяльність та ресурси різних суб'єктів управління на пріоритетних напрямах.

Експерти вважають, що впровадження запропонованих рекомендацій сприятиме досягненню на державному рівні нової якості управління соціально-економічним розвитком країни.

Аналітичний документ щодо формування системи стратегічного планування і прогнозування у сфері розвитку України