Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Укр / Eng

Положення про мережу фахівців та практиків з регіонального та місцевого розвитку «РЕГІОНЕТ»

Переглянути "Положення про мережу фахівців та практиків з регіонального та місцевого розвитку РегіоНет" у форматі pdf.

 

Це Положення встановлює засади і правила діяльності мережі РегіоНет – всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку, зокрема мету, напрямки та форми її діяльності, структуру, права та обов’язки учасників.

I.Визначення основних термінів

 1. У цьому Положення терміни слід розуміти у такому значенні:
 • Мережа РегіоНет – загальнонаціональна (всеукраїнська) мережа фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку
 • Учасник РегіоНет – особа, що відповідає встановленим критеріям, пройшла відбір, успішно завершила базове навчання та отримала відповідний сертифікат
 • Секретаріат РегіоНет – робочий орган мережі, який утворюється з метою забезпечити адміністрування її поточної діяльності
 • Координатор РегіоНет – особа, яка керує роботою Секретаріату
 • Інституційні партнери – суб’єкти регіонального та місцевого розвитку, інші заінтересовані особи (установи, організації, підприємства), які виявили бажання співпрацювати з РегіоНет
 • Рада (інституційних) партнерів – консультативний орган РегіоНет, у якому представлені заінтересовані сторони, що стали інституційними партнерами

II. Загальні положення

 1. Мережа РегіоНет створюється і діє у відповідності із цим Положенням на засадах законності, відкритості, професійності, добровільності участі, рівноправності учасників.
 2. РегіоНет не є юридичною особою. Статус РегіоНет – неформальна соціальна мережа (фахова спільнота). 
 3. Повна назва мережі: всеукраїнська мережа фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку РегіоНет.
 4. Коротка назва мережі: РегіоНет.
 5. Мережа здійснює свою діяльність на території України

III. Мета та завдання РегіоНет

 1. Метою РегіоНет є об’єднання провідних фахівців і практиків у сфері регіонального та місцевого розвитку з усіх регіонів України для їх професійного розвитку, залучення до вироблення та реалізації політики, а також забезпечення доступу органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади усіх рівнів та інших суб’єктів розвитку територій (бізнесу, громадськості) до кращих практик регіонального та місцевого розвитку України.
 2. Мережа має за мету підвищити потенціал усієї системи управління та реалізації політики регіонального та місцевого розвитку через:
 • відбір, згуртування та цільову промоцію фахівців та практиків
 • постійне підвищення професійного рівня Учасників (через навчання, обмін досвідом між Учасниками і професійне наставництво) 
 • спрощення комунікацій між носіями знань/навиків та споживачами продуктів/послуг (через каталогізацію продуктів/послуг та легкий доступ до створеного каталогу).

IV. Формування складу Учасників РегіоНет

 1. РегіоНет складається з Учасників мережі – фізичних осіб, відібраних за професійними критеріями та за правилами, що встановлюються окремим Положенням про відбір та базове навчання кандидатів на участь в РегіоНет. 
 2. Головним критерієм відбору є наявність у кандидата конкретного продукту (кращої практики) чи послуги, яку він, як автор ідеї та/чи як носій досвіду готовий втілювати сам та допомогти втілити іншим. При цьому професійний статус кандидата не має значення – він може бути експертом, службовцем, громадським активістом, науковцем тощо.
 3. Кандидат на участь в РегіоНет стає Учасником мережі за підсумками відбору та базового навчання. Порядок відбору регулюється окремим Положенням про відбір та базове навчання кандидатів на участь в РегіоНет.
 4. Участь у РегіоНет підтверджується відповідним сертифікатом.

V. Права, можливості та обов’язки Учасників

 1. Мережа не має керівника (керівного органу).
 2. Усі Учасники РегіоНет мають однакові права, рівний доступ до усіх сервісних можливостей Мережі та однаково можуть скористатися усіма вигодами від участі у РегіоНет.
 3. Кожен Учасник РегіоНет має право на:
  1. дистанційне навчання
  2. участь у форумі з регіонального та місцевого розвитку (принаймні раз на рік)
  3. участь у навчально-практичних заходах мережі (навчальні програми, тренінги, тематичні практики) відповідно до своєї спеціалізації
  4. доступ до баз даних та баз знань на порталі РегіоНет
  5. підтримку щодо обміну досвідом і передовими практиками
  6. використання символіки РегіоНет та інших ознак його участі у мережі
 4. Кожен Учасник отримує через участь у РегіоНет нові можливості, зокрема:
  1. можливість суттєво підвищити свій професійний рівень
  2. можливість перейняти досвід та знання інших учасників, об’єднувати за потреби зусилля для вирішення комплексних задач
  3. можливість впливати на політику у обраній сфері через участь у професійних дискусіях та заходах Мережі
  4. можливість поінформувати цільову аудиторію про свої уміння та досвід, здійснити ефективну промоцію та маркетинг власних продуктів/послуг
  5. можливість доступу до передової бази знань та кращих практик.
 5. РегіоНет є об’єднанням активних, ініціативних, вмотивованих, діяльних та відкритих для співпраці професіоналів, які здатні до самостійних практичних дій. Кожен учасник Мережі погоджується:
  1. постійно підвищувати професійний рівень
  2. активно та результативно брати участь у заходах мережі
  3. активно застосовувати на практиці свої знання та навички
  4. брати участь у професійних дискусіях, зокрема з метою впливу на політику
  5. своєчасно поновлювати персональні дані у власному профілі на порталі
  6. утримуватись від дій, що можуть нанести шкоду Мережі
  7. не використовувати свою належність до Мережі у політичній діяльності
  8. дотримуватись етичних правил, встановлених для учасників Мережі
  9. здійснювати інші необхідні дії відповідно до завдань та змісту РегіоНет.

VI. Напрямки та форми діяльності РегіоНет

 1. Всередині мережі діяльність РегіоНет передбачає:
 • забезпечення навчання та підвищення кваліфікації Учасників
 • ведення переліку (каталогу) послуг та впровадження нових послуг
 • забезпечення обміну інформацією, досвідом і передовою практикою
 • професійні дискусії між учасниками та за участю зовнішніх експертів
 • розробка спільних ініціатив на підтримку місцевого та регіонального розвитку
 • моніторинг та аналіз стану справ у сфері регіонального та місцевого розвитку,
 • активне реагування на зміни та ініціативи щодо коригування політики
 • інші види діяльності відповідно до мети та завдань РегіоНет.

  2. Співпраця РегіоНет із зовнішніми заінтересованими особами передбачає:

 • інституційне партнерство у порядку, визначеному п. 3 розділу VI цього Положення
 • сприяння розвитку інституцій регіонального та місцевого розвитку 
 • співробітництво з органами влади на регіональному та місцевому рівні
 • співробітництво із освітніми та науковими закладами
 • інші види взаємодій відповідно до мети та завдань РегіоНет.

   3.  Інституційне партнерство

 • інституційними партнерами РегіоНет можуть бути органи влади, установи, організації, підприємства усіх форм власності, діяльність яких пов’язана з регіональним та місцевим розвитком, які підтримують мету і завдання РегіоНет, та готові сприяти розвитку РегіоНет
 • усі інституційні партнери РегіоНет мають рівні права, зокрема право бути членом Ради інституційних партнерів РегіоНет.

VII. Інтернет-портал РегіоНет

 1. Для забезпечення діяльності мережі створюється окремий портал РегіоНет (www.regionet.org.ua).
 2. На порталі розміщується вся інформація про Учасників та про діяльність РегіоНет.
 3. Через портал відбуваються усі комунікації як всередині мережі, так і із зовнішніми заінтересованими особами: професійні дискусії, дистанційне навчання, обмін досвідом, спільні проекти тощо.
 4. Портал має такі функціональні можливості:
 • база даних Учасників (персональні профілі)
 • база даних (каталог) продуктів/послуг Учасників
 • платформа дистанційного навчання з навчальними модулями
 • база знань (презентації, публікації, експертизи, дослідження, кращі практики тощо)
 • дискусійний форум
 • пошукова система
 • календар подій
 • сервіси для онлайн-комунікацій (аудіо, відео)
 • інтеграція із соціальними мережами
 • інші необхідні для забезпечення ефективної діяльності функції.

VIII. Інформаційні ресурси РегіоНет

 1. Інформаційні ресурси мережі РегіоНет включають будь-яку інформацію: документи, бази даних, списки, результати досліджень, звіти, аудіо-відеоматеріали, фотографії тощо, як створену в рамках діяльності РегіоНет, так і таку, що походить із інших джерел.
 2. Учасники мають безоплатний доступ до усіх інформаційних ресурсів РегіоНет.
 3. Учасники зобов'язані підтримувати конфіденційність будь-якої інформації, яка входить до інформаційних ресурсів РегіоНет, зазначених в пункті 1 розділу VIII цього Положення, та визначена як конфіденційна. Порядок надання конфіденційної інформації за межі мережі РегіоНет визначає Секретаріат.
 4. Інші суб'єкти отримують доступ до інформаційних ресурсів мережі тільки за згодою РегіоНет та на умовах, встановлених Секретаріатом.

IX. Порядок набуття та припинення участі у РегіоНет

 1. Кандидат на участь у РегіоНет стає Учасником мережі після отримання відповідного сертифікату та підписання зобов’язання дотримуватися правил та процедур РегіоНет.
 2. Сертифікат про участь у РегіоНет видається відповідно до вимог цього Положення та з урахуванням вимог Положення про відбір та базове навчання кандидатів на участь в РегіоНет.
 3. Учасник РегіоНет зобов’язаний дотримуватися правил та процедур РегіоНет, встановлених організаційними документами мережі: цим Положенням, Кодексом етики РегіоНет та Положенням про портал РегіоНет.
 4. У разі порушення Учасником правил та процедур РегіоНет відносно нього Секретаріатом можуть бути застосовані такі санкції:
  1. попередження про порушення, у якому вказується суть порушення та можливі наслідки наступного порушення
  2. блокування профілю Учасника на період до виправлення порушення
  3. виключення з числа Учасників РегіоНет у порядку, встановленому пп. 5-6 розділу ІХ цього Положення.
 5. Виключення з числа Учасників РегіоНет відбувається у таких випадках:
  1. за власним бажанням Учасника, про що він або повідомляє у своєму профілі на порталі РегіоНет або надсилає письмову заяву до Секретаріату мережі
  2. у разі систематичного (двічі і більше разів) або одноразового грубого порушення цього Положення, Кодексу етики РегіоНет чи Положення про портал РегіоНет.
 6. Рішення про виключення Учасника ухвалюється Секретаріатом РегіоНет виключно на підставах, визначених п. 5 розділу ІХ цього Положення.
 7. Секретаріат у дводенний термін інформує письмово Учасника про його виключення з Мережі та про підстави такого рішення, а також блоку персональний профіль Учасника на порталі РегіоНет.
 8. Рішення про виключення учасника із Мережі є остаточним. З момент блокування персонального профілю Учасника на порталі РегіоНет він втрача право використовувати у своїй діяльності належність до Мережі. 

X. Обмеження відповідальності

 1. РегіоНет не несе відповідальності за результати професійної діяльності Учасників та за достовірність інформації, наданої Учасниками для розміщення чи самостійно розміщеної у базах даних мережі РегіоНет.
 2. Учасники не несуть відповідальності за діяльність та зобов’язання Секретаріату Мережі.